Home > Team

Our Team

Our Team

Hanuma Prasad

Hanuma Prasad

President

More
C Pardha Saradhi

C Pardha Saradhi

Secretary

More
G Dhanamjaya Rao

G Dhanamjaya Rao

Project Lead, NRM

More
B Sudhakar

B Sudhakar

Project Lead, 

Institution Development & FPOs

More
G Krishna

G Krishna

Project Lead, 

Health & Sanitation, WASH

More
Ch. Srinivasa Rao

Ch. Srinivasa Rao

Project Lead, 

Rural Solid Waste Management

More
N Kalyan Kumar

N Kalyan Kumar

Accounts Manager

More